Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

28.05.2014

Zarząd Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie przy ul. Wybickiego 50, 84 – 207 Koleczkowo, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370380, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wybickiego 50, 84 – 207 Koleczkowo, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał,
4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2013,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz
wyników dokonanej przez nią oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz wniosku Zarządu
Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2013 rok,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pobierz plik

zamknij Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej