Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

24.05.2013

Zarząd Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie przy ul. Wybickiego 50, 84 – 207
Koleczkowo, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370380, działając
na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
zwołuje na dzień 20 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Admiral Boats S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul.
Wybickiego 50, 84 – 207 Koleczkowo, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał,
4) Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6) Przyjęcie porządku obrad,
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2012,
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012,
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz
wyników dokonanej przez nią oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz wniosku Zarządu
Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2012 rok,
10)Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012,
11)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
12)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Zarządu z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
13)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,
14)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012,
15)Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
16)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki w związku ze zmianą akcji
serii A i serii C na akcje na okaziciela oraz w sprawie wprowadzenia akcji serii A i
akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect,
prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A,
17)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii A i akcji
serii C oraz wprowadzenie akcji serii A oraz akcji serii C do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.,
18)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki,
19)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki,20)Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 22 Statutu Spółki,
21)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
22)Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

zamknij Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej