Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

23.04.2012

Zarząd Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie przy ul. Wybickiego 50, 84 – 207
Koleczkowo, wpisanej do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370380,
działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, zwołuje na dzień 5 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Admiral Boats S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie
Spółki, przy ul. Wybickiego 50, 84 – 207 Koleczkowo, z następującym porządkiem
obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał,
4) Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
6) Przyjęcie porządku obrad,
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz
wyników dokonanej przez nią oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz wniosku
Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2011 rok,
10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011,
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i Wiceprezesowi
Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki przez
odwołanie z jej składu Hanny Riegel oraz powołanie Pauliny Kleba,
14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wysokości
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 i § 9 Statutu Spółki poprzez zmianę
wysokości docelowego kapitału zakładowego i udzielenia upoważnienia dla
Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy,
w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w
granicach kapitału docelowego,
16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
17) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce 'Dla inwestorów'.

zamknij Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej